Về chúng tôi
About Us We have been called to proclaim the Gospel to every corner of the world, so that every soul may come to know and love Jesus Christ.
Chúng ta đã được kêu gọi để loan báo Tin Mừng cho mọi nơi trên thế giới, để mọi tâm hồn nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô.