Trở thành một người Đa Minh
Become A Dominican Application and Formation
Ứng dụng và hình thành

Hình thành ban đầu

Cả hai ứng cử viên anh em văn thư và cộng tác viên đều học Cách sống của người Dominica trong sáu năm đầu tiên của sự hình thành ban đầu, bao gồm một Tập đoàn của một năm. Sau năm năm khấn đơn giản, anh em mới đủ điều kiện để làm lễ tuyên khấn trọng thể.

Anh em giáo sĩ

Việc đào tạo ban đầu của các anh em giáo sĩ kéo dài thêm hai năm, trong đó anh em được tấn phong như một phó tế chuyển tiếp, và sau đó là một linh mục. Ngoài Tập viện và một năm mục vụ, các linh mục Dòng Đa Minh được đào tạo sau đại học ít nhất sáu năm: hai năm nghiên cứu triết học và bốn năm nghiên cứu thần học.

Anh em hợp tác

Sự hình thành của người anh em hợp tác có thể khác nhau, tùy thuộc vào trình độ học vấn và tài năng cá nhân. Trong khi mọi người tham gia các lớp học về triết học và thần học, anh ta cũng có thể chọn theo đuổi một chủ đề nghiên cứu bổ sung có lợi cho chức vụ trong tương lai của mình.