Hãy bố thí mùa chay của bạn cho sứ mệnh rao giảng của chúng tôi!

Chúa Kitô, thầy tế lễ thượng phẩm

Linh mục là gì? Anh ta không chỉ là một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ và thực hiện một số nghi lễ tôn giáo phức tạp. Không, một linh mục là một người đàn ông được thiết lập để làm trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Linh mục là người thực hiện hy sinh thay mặt cho dân chúng, cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, chức vụ thầy tế lễ được dành cho một bộ tộc cha truyền con nối: người Lê-vi. Họ thay mặt dân Y-sơ-ra-ên chịu trách nhiệm về những hy sinh quy định cho Đức Chúa Trời. Thật không may, sự hy sinh của bò đực, dê và chim bồ câu không đủ để xóa bỏ tội lỗi. Do đó, các thầy tế lễ xưa phải liên tục dâng lễ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Theo cách này, trật tự tư tế trong sách Lê-vi có một đặc tính tạm thời và không hoàn chỉnh - một đặc tính song song với bản chất không đầy đủ và nhất thời của chính Giao ước Cũ.

Nhưng chúng ta biết rằng Giao ước cũ đã nhường chỗ, nhường bước, cho một Giao ước mới và hoàn hảo — một người được phê chuẩn trong Huyết Chiên Con, Chúa Giê Su Ky Tô. Giống như Giao ước Cũ được nối tiếp và hoàn thành trong Giao ước Mới, trật tự chức tư tế trong Tân ước - trật tự Mên-chi-xê-đéc - cũng tiếp tục và hoàn thành chức tư tế Lê-vi. Nếu chức tư tế Lê-vi là tạm thời và không trọn vẹn, thì trật tự mới này là hoàn hảo và vĩnh cửu.

Và trật tự mới của Mên-chi-xê-đéc thuộc về Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời. Ông đáp ứng những lời được soi dẫn của tác giả Thi thiên, “Bạn là thầy tế lễ đời đời, theo trật tự của Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110: 4). Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng “chỉ có một Thiên Chúa, và một đấng trung gian cũng giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Kitô Giêsu con người” (1Tm 2: 5). Chúa Kitô là thượng tế đứng giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngài dâng sự hy sinh vĩnh viễn đẹp lòng Đức Chúa Cha nhất, một sự hy sinh làm hết tội lỗi — sự hy sinh của chính Ngài. Ngài vừa là Linh mục vừa là Nạn nhân như Thánh Tôma khẳng định: “Chúa Kitô, chính Ngài… không chỉ là tư tế, mà còn là một nạn nhân hoàn hảo” (ST III, q. 22, a. 6, đồng.). Nhờ sự hy sinh chính Ngài cho Đức Chúa Cha, “Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài” (Hê 5: 9).

Thánh Tôma bình luận về Mên Chi Xê Đéc, mô tả cả sự im lặng của Kinh Thánh về nguồn gốc của Mên Chi Xê Đéc và Ngài là “không có ngày bắt đầu cũng không phải kết thúc cuộc sống” (Hê 7: 3), như là sự định hình sẵn chức tư tế đời đời của Chúa Kitô (ST III, q. 22, a. 6, quảng cáo. 3). Vì vậy, chỉ cần có một thầy tế lễ — Đấng Christ không bị giới hạn bởi sự trần thế như những người Lê-vi ngày xưa. Chỉ một mình anh ấy là đủ. Hơn nữa, vì sự dâng hiến của Đấng Christ là hoàn hảo, nên Ngài chỉ cần dâng chính Ngài một lần. Một vật hy sinh trên Kỵ binh có giá trị vô cùng lớn hơn máu của những con vật hiến tế.

Còn những linh mục mà chúng ta gọi là “Cha?” Vâng, anh ấy cũng là một linh mục. Nhưng Fr. Chức tư tế của Giô-sép là sự tham dự vào chức tư tế thượng phẩm duy nhất của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngay cả hy tế mà Đức Cha Giuse dâng lên, Thánh Lễ, cũng là sự tham dự vào một hy tế duy nhất của Chúa Kitô.

Nhưng điều này không chỉ giới hạn ở những người đã xuất gia. Trong sự quan phòng của Ngài, Đấng Christ chia sẻ chức vụ cao cả của Ngài với Hội thánh. Cũng như trong Bí tích Rửa tội, chúng ta được thông phần vào Tư cách Con của Đấng Christ, chúng ta cũng dự phần vào chức tư tế của Ngài. Đúng vậy — tất cả các Cơ đốc nhân đã được báp têm nhất thiết phải chia sẻ chức tư tế chung của Đấng Christ! Tuy nhiên, chúng tôi công nhận rằng việc Truyền chức phù hợp một người với chức tư tế của Chúa Kitô một cách triệt để và cụ thể. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên chức tư tế trong phép rửa chung của mình: tất cả chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cầu bầu cho các nhu cầu của Giáo hội, thế giới và những người lân cận, hiến dâng những hy sinh nhỏ bé của chúng ta trong sự kết hợp với Chúa Kitô.


Br. Peter Pius Chu, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành nhấp vào ĐÂY