Mission West - Bản tin Mùa đông 2022 Hiện đã có!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng phiên bản mới nhất của Sứ mệnh miền Tây, bản tin hàng quý của chúng tôi dành cho những người bạn của Tỉnh Dòng Đa Minh Miền Tây, có sẵn trực tuyến!


Trong số mới nhất này, bạn sẽ tìm thấy nội dung tuyệt vời như...

  • Tiểu sử học sinh 2022-2023,
  • Một bài báo về việc khôi phục một cuốn Kinh thánh 500 tuổi, 
  • Làm thế nào những món quà của bạn biến đổi Ukraine,
  • Một năm nhìn lại với hình ảnh,
  • Và nhiều hơn nữa!

Đọc toàn bộ bản tin và tất cả các vấn đề trước đây của chúng tôi tại đây: BẢN TIN MIỀN TÂY