Quyên tặng
Donate Help us continue to devote our lives to preaching the Gospel of Christ for the salvation of souls.
Help us continue to devote our lives to preaching the Gospel of Christ for the salvation of souls.

Giúp hỗ trợ 23 giáo xứ, mục vụ trong khuôn viên trường và các hoạt động tông đồ đặc biệt của chúng tôi

As mendicant friars – begging friars – we rely on God’s grace and generous people like you in order to devote our lives to preaching the Gospel for the salvation of souls.