Hội Thánh Danh

Hội Thánh Danh

"Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va chúng tôi, danh Ngài uy nghi biết bao trên khắp trái đất." - Thi thiên 8: 2
Ngôi sao

Thúc đẩy sự tôn kính đối với Danh Thánh của Chúa chúng ta

Holy Name Society là một tổ chức tâm linh trong Giáo hội Công giáo, được thúc đẩy bởi Dòng các Nhà thuyết giáo, mở cửa cho giáo dân, tôn giáo và giáo sĩ. Nhiệm vụ của chúng ta là cổ vũ lòng tôn kính Thánh Danh của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, đồng thời giúp các thành viên của chúng ta trưởng thành trong sự thánh khiết và nhận được sự cứu rỗi.

Được bắt đầu bởi Chân phước John ở Vercelli, OP, vào thế kỷ 13, Hiệp hội Thánh Danh hình thành và phát triển đức tin và tâm linh của các thành viên thông qua việc tôn sùng Thánh Danh của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, cũng như nhờ sự chuyển cầu của các thánh Đa Minh và các phước lành.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Người quảng bá của Holy Name Society

EMAIL HN

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: