Nhà thờ Công giáo Holy Rosary

375 NE Clackamas Street Portland, OR 97232