Hình ảnh

Logo Icon Flame Parchment

Ordinations | 2021

First Profession | 2021

Đi bộ vì cuộc sống Bờ Tây | Năm 2020

Hành hương Thánh Giu-se | 2019

Truyền chức Diaconate 2019

Phong trào 2019

Lời thề long trọng 2019

Giáo phái Dominica mở ở Alaska!

Walk for Life 2019 | Why We March

NS. Paul Duffner, OP | A Life in Pictures

Hành hương Thánh Giu-se | 2018

Lời thề đầu tiên 2018