Bộ của chúng tôi

Bộ của chúng tôi

Các Tông đồ Học thuật, Mục vụ và Truyền giáo trên khắp Thế giới

Ngôi sao

Cách chúng tôi phục vụ

Chúng tôi cung cấp các nhiệm vụ giáo xứ, tuần cửu nhật, tĩnh tâm, ngày hồi tưởng và dạy giáo lý cho người lớn.

MORE

Thư mục Friar

Tìm kiếm danh bạ của chúng tôi về các tu sĩ đang phục vụ trên toàn tỉnh.

MORE

Ngôi sao

Tìm một Bộ

Tìm kiếm các địa điểm của chúng tôi và các địa điểm của Bộ

MORE

Bộ chuyên ngành

Nhiều mục vụ và sứ đồ của chúng tôi phục vụ một nhu cầu rất cụ thể, thường vượt xa khu vực lân cận địa phương của họ.

MORE