Công nhận

Tình trạng công nhận

Các nỗ lực bảo vệ trẻ em của chúng tôi được kiểm toán bởi Praesidium, một dịch vụ kiểm toán độc lập hàng đầu hỗ trợ chúng tôi phát triển các chính sách của mình về môi trường an toàn, sàng lọc và lựa chọn, đào tạo anh em, theo dõi và giám sát, hệ thống phản hồi nội bộ, phản hồi các cáo buộc và các thông lệ hành chính.

  • Quá trình công nhận bao gồm kiểm tra tại chỗ, phỏng vấn lãnh đạo Tỉnh và các thành viên, xem xét hồ sơ cho tất cả các cuộc sàng lọc và đào tạo và bảo vệ trẻ em của chúng tôi và xem xét từng khiếu nại nhận được kể từ lần công nhận cuối cùng.
  • Vào tháng 12 năm 2018, Tỉnh đã được công nhận lại trong 5 năm sau khi đáp ứng tất cả 25 tiêu chuẩn công nhận mà không có chỉnh sửa hoặc chú thích.
  • Để xem các tiêu chuẩn công nhận mà Tỉnh phải đáp ứng, vui lòng nhấp vào Tiêu chuẩn CMSM Praesidium 2016.