St. Raymond Catholic Church

1100 Santa Cruz Avenue Menlo Park, CA 94025